Lukianos, Meren jumalten dialogeja (Enalioi dialogoi).