Suoraan sisältöön

Tarjoumia ja toimijuutta – kirjoituksia tanssijantyöstä 2018Tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäyteantologia

Ari Tenhula & Anne Makkonen (toim.)

Julkaisun tiedot
 • Ari Tenhula & Anne MakkonenJohdanto 2018

  Tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäytteistä koottu ja toimitettu antologia tuo yhteen ja teemoittaa sisällöllisesti ja kielellisesti ansiokkaita tanssintaiteen maisteriohjelman opinnäytteitä joko kokonaisina tai teemojen kannalta kiinnostavina osina. Tekstit ovat syntyneet opiskelijoiden viimeisinä opintosuorituksina ennen siirtymistä tanssin ammattikentälle. Niissä kaikuu vahvana nuorten valmistumassa olevien tanssijoiden ääni: tanssijantyöhön liittyvä ajattelu, kokemukset ja odotukset.

  Lue lisää
 • Osa I Tanssin harjoittaminen

  hollisten sekä ilmaisullisten taitojen ymmärtäminen ja harjoittelu sekä tanssiteoksen harjoitteleminen ja niissä esiintyminen ovat hakeneet ja löytäneet lukemattomia erilaisia muotoja ja lähestymistapoja. […]

  Lue lisää
 • Anne PajunenTanssija, esiintyvä taiteilija: tanssijalle keskeisten esiintymisen kysymysten tarkastelua (2011)

  Anne Pajunen (2011) tarkastelee kirjallisessa lopputyössään sitä, miten esiintyminen on osa tanssijan kehollisuutta, tanssitekniikoiden syntaksia ja tanssijan harjoittelua. Hän kirjoittaa siitä ensin historiallisesta perspektiivistä käsin kertomalla, miten tanssi on avautunut merkityksellisenä ja miten esittämiseen on suhtauduttu länsimaisen taidetanssin historiassa. Omakohtaisten kokemusten ja niiden kuvailun kautta Anne päätyy pohtimaan ja tuomaan esille millaisia laajennuksia voidaan tehdä historian tarjoamille tanssijana esiintymisen ja tulkinnan mahdollisuuksille.

  Lue lisää
 • Mikael AaltonenTanssivasta ruumiista ja sen mielekkyydestä (2011)

  Mikael Aaltonen (2011) keskittyy opinnäytteensä luvussa ”Merkityksestä tanssissa” avaamaan omaa suhdettaan klassiseen balettiin selvittämällä sen laajoja kulttuurihistoriallisia merkityksiä ja hahmottelemalla baletin pitkää historiallista kehitystä. Lopuksi Mikael päätyy kysymään baletin tämän hetkistä merkitystä ja onko sillä aidosti mahdollisuus päivittyä osaksi nykyesitystaidetta ja -maailmaa.

  Lue lisää
 • Linda PrihaKontakti-improvisaatio, tanssi ja elämä: ihmisen kokoisia kokemuksia kontakti-improvisaatiosta (2008)

  Linda Priha (2008) käsittelee oman tanssijan työnsä kehitystä 1970-luvulla syntyneen kontakti-improvisaation harjoittamisen näkökulmasta käsin. Keskeisiksi löydöiksi nousevat kontakti-improvisaation avaamat uudet näkökulmat oman kehon käyttöön liittyvissä kysymyksissä, kuten painon ja keskustan käyttö, sekä erityisesti toisen ihmisen kohtaamiseen, kuunteluun ja kosketukseen liittyvät tavat ja asenteet.

  Lue lisää
 • Emmi VennaStage/Daily Life: kokemuksia buto­harjoittelusta Kazuo Ohnon studiolla (2010)

  Emmi Vennan (2010) lopputyö johdattaa lukijan japanilaisen butotanssin historian ja harjoitteiden äärelle. Emmi vietti opintojen aikana vajaan vuoden työharjoitteluvaihdossa Japanissa ja osallistui tuolloin aktiivisesti Kazuo Ohnon studion butotanssitunneille. Hän käsittelee kirjallisessa työssään butoa japanilaisena tanssitaiteena ja kuvaa harjoittelua ja sen synnyttämiä kokemuksia sekä kriittisiä ajatuksia ja oivalluksia suhteessa omaan tanssijuuteensa sekä länsimaiseen taidetanssiin.

  Lue lisää
 • Osa II Minuus ja esittäminen

  Tanssin harjoittamisen, esiintyjän läsnäolon sekä esittämisen tapojen moninaisuus sekä representaatioiden eri asteisten vahvuuksien läsnä- ja poissaolot esityksissä herättävät tanssijassa kysymyksen kuka minä olen esiintyessäni ja millaisia suhteita minuuden ja esittämisen rekistereiden välille muodostuu erilaisissa esityksissä.

  Lue lisää
 • Arttu PalmioKirjoituksia tanssijan ja taiteilijan identiteeteistä (2014)

  Arttu Palmio (2014) kirjoittaa tanssijan ja taiteilijan identiteetistä hahmottelemalla esiin nykytanssijan roolien ja tehtävien moninaisuutta tanssitaiteen kentällä. Dramaturgisesti taitava teksti johdattaa lukijan kirjoittamisen aloittamisen tyhjästä hetkestä tanssijan ja koreografin sekä tekijöiden ja katsojan välisten suhteiden teoreettiseen tarkasteluun sekä kokemukselliseen konkretiaan.

  Lue lisää
 • Viivi NiiniketoMinä rajattuna ja avattuna: Esiintyjän kysymyksiä teos­prosesseissa Titled – Tittelöity ja Human Resources (2015)

  Viivi Niinikedon (2015) opinnäyte kysyy suoraan ”Mitä minuna oleminen on, kun esiinnyn?” Erilaisten rajauksien kautta kysymys etenee syväksi ja laajaksi pohdinnaksi olemisesta, minuudesta sekä esiintyjyydestä. Viivin teksti artikuloituu tarkasti ja hienovaraisesti Timo Klemolan ja Kirsi Monnin filosofisten tekstien avaamisen ja omakohtaisten tanssijan työn kokemusten kautta ehdotukseen aina läsnäolevaksi ’aidoksi minäksi’. Siinä esiintyjä on jatkuvasti eri rooleissa ja kaikki nämä roolit ovat osa esiintyjän ’minua’ – eikä ole vain yhtä ’minua’, vaan me kaikki olemme ’minä’ monella tapaa myös esiintyessä.

  Lue lisää
 • Katriina TaviKielen liike: Minuuden kieli ja ruumiillisuus (2017)

  Katriina Tavi (2017) etsii kirjallisessa työssään suhdettaan tekijyyteen – tanssijana, esiintyjänä, taiteilijana ja naisena. Hänen tekstissään asettuvat rinnakkain tutkimuksellinen asiateksti ja Hélène Cixous’n feministisestä kirjoituksesta inspiroitunut fenomenologisen ilmenemisen kieli. ”Tahdon kirjoittaa näkyviin sanat, joita ruumiini kantaa. Sanattomat ajatukset, jotka vaeltelevat kehossani, puristavat selkärangassa. Pakottava tarve kirjoittaa. Kieleni avulla rajaudun, piirryn olevaksi ja esiin tulevaksi”, Katriina toteaa. Sisällöllisesti hänen tekstinsä keskiöön nousevat omien rajojen tunnistamisen tärkeys esiintyjän- ja tanssijantyössä.

  Lue lisää
 • Mikko MakkonenPeilissä parrakas perhonen (2015)

  Mikko Makkosen (2015) kirjallisen lopputyön osa ”Human Resources ja reflektio” pohtii myös rajojen tunnistamisen tärkeyttä, mutta miestanssijan näkökulmasta käsin. Hän kuvaa ja reflektoi omia kitkaisia kokemuksiaan siviiliminän ja esiintyjäminän vuoropuhelusta taiteellisessa lopputyössä Human Resources sekä pohtii sukupuolta, toiseuden esittämistä, identiteetin rakentumista ja sen suhdetta esiintyjänä toimimiseen.

  Lue lisää
 • Osa III Muuttuvat työnkuvat

  1980-luvulla lopulta alkanut voimakas tanssin toimijoiden määrällinen kasvu, tanssin kentän jatkuvasti niukkana pysyvä rahoitus ja heikko toimeentulotaso sekä toisaalta koreografijohtoisen työskentelyn rinnalla lisääntyneet yhteistyölliset prosessit ja alati monipuolistuvat ja muuntuvat työskentelytavat ja toimintaympäristöt ovat johdattaneet tämän teemaosan kirjoittajat suuntaamaan…

  Lue lisää
 • Eeva RantalaTiedän, että taidan ja tahdon tehdä: ajatuksia tanssin ammattilai­suudesta ja ammatti­elämästä (2011)

  Eeva Rantalan (2011) lopputyön kaksi lukua hahmottelevat esiin tanssin ammattikenttää ja sen olemusta. Hän kuvaa tanssijan erilaisia työsuhteita ja niiden luonteita, tanssijan suuntautumis- ja toimintamahdollisuuksia sekä arjen rakentumista. Tarkempaan ja syvällisempään tarkasteluun asettuvat tanssin freelance-toimijan työnkuva ja sen käytännön työhön liittyvät haasteet ja taiteellisen toiminnan edellytykset.

  Lue lisää
 • Outi MarkkulaPelkään ja haaveilen: hetkeä ennen työelämää (2017)

  Valmistumisensa kynnyksellä Outi Markkula (2017) kysyy lopputyössään mitä tanssijan ammatissa toimiminen oikein on ja voisi olla. Nyt-hetken läpinäkyvyydestä moniäänisesti ja monityylisesti ponnistavassa tekstissään Outi kirjoittaa tiedon ja vallan sekä ajan ja ajattelemisen suhteesta ja niiden vaikutuksesta työntekoon. Pohdinta pohjautuu Juha Siltalan ja Bonjana Kunstin työtä käsittelevään teoreettisen kirjallisuuteen ja Outin yhdessä Anna Kuparin kanssa vanhusten palvelutaloille suunnatun Ulkorastilla-projektin kokemuksiin. Siellä kohdattu erimielisyys ja ajatusten moninaisuus näyttäytyvät hänelle mahdollisuuksina, jota vasten nuori tanssija voi piirtää omaa ajatteluaan esiin.

  Lue lisää
 • Anna KupariKommunikaatio taiteellisen prosessin mahdollistajana (2017)

  Myös Anna Kupari (2017) tarkastelee Ulkorastilla-projektin kautta työryhmän kommunikaatiota prosessin mahdollistajana. Hän kirjoittaa keskustelun merkittävyydestä sekä ohjaajan että esiintyjän taiteellisen työn mahdollistajana ja koko työryhmän sisäisen vastuunjaon määrittelijänä. Anna ehdottaa näille kaikille keskustelu- ja kommunikaatiosuhteille dialogista laatua, jossa toisen toiseuden kohtaaminen mahdollistaa myös itsen vapautumisen.

  Lue lisää

Julkaisun tiedot

Tekijät

Ari Tenhula
Anne Makkonen (toim.)

Web design

wrkshp.fi

Valokuvat

Sakari Viika

Kansikuva

Pawel Czerwinski / Unsplash

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Kinesis 10 (2018)

ISBN 978-952-7218-38-9 (painettu julkaisu)
ISBN 978-952-7218-37-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2242-5314 (painettu julkaisu)
ISSN 2242-590X (verkkojulkaisu)

© Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & tekijät

Viittaustiedot

Makkonen, Anne & Tenhula, Ari (toim.). 2018. Tarjoumia ja toimijuutta – kirjoituksia tanssijantyöstä. Kinesis 10. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki. kinesis.teak.fi/antologia/v2018.