Suoraan sisältöön
 • Antologia 2021

  Taru AhoNäkyväksi tulemisesta: Esiintyjän näkökulmia katseeseen ja katseessa olemiseen teoksessa Voyeur (2020)

  Taru Aho (2020) fokusoi kirjallisen työnsä katseen ja ruumiillisuuden ilmiöihin. Tekstissään hän tarkastelee katseessa olemisen erilaisia tapoja ja antaa esimerkkejä omasta työskentelystään ja esiintymisestään teoksessa Voyeur. Aho tunnistaa ja tuo esiin miten katseessa oleminen liikkuu katseen, ruumiin ja tanssin ontologioiden rinnakkaisissa, päällekkäisissä ja risteävissä maastoissa.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Krista-Julia ArppoKirjoittamisesta ja kehon harjoittamisesta (2018)

  Krista Arppo (2018) kytkee yhteen oman tanssijuutensa ja kielensä. Lopputyön aiheet kuten tanssijan ruumiiseen liittyvä häpeä ovat syntyneet taiteellisiin prosessien aikana käsinkirjoitettujen runojen kautta. Runoutta ja kokemuksellista kerrontaa käyttävä omakohtainen teksti avaa koskettavasti tanssijuuden ja kielellisyyden välistä intiimiä suhdetta sekä sen merkitystä Arpon tanssijuudelle ja esiintyjyydelle.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Anni KailaPoetic Translations: Moving between poetry and dance (2020)

  Myös Anni Kaila (2020) käsittelee runollisten tekstien ja tanssitaiteen välisiä yhteyksiä esiintyjän näkökulmasta. Keskeistä hänelle on havainnon ja mielikuvituksen välisen yhteyden tunnistaminen sekä tanssissa että runoudessa. Esimerkkien kautta Kaila esittää kääntämisen (translation) yhdeksi tanssijantyön metodiksi sekä mahdolliseksi filosofiseksi kehykseksi tanssin paradigmaattisen luonteen ymmärtämiselle.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Ella-Noora KoikkalainenKummissa välisyyksissä: Pohdintaa huokoisuuden ja limittyvyyden näkökulmista taiteellisessa työskentelyssä (2019)

  Ella Koikkalainen (2019) hakee kirjoittaen omaa suhdettaan itselleen merkitykselliseen taiteelliseen praktiikkaan. Hänen työnsä keskiöön nousevat ’kumman’ ja ’empatian’ käsitteet. Antologiaan valitussa osassa Koikkalainen pohtii mieliruumiin limittymistä sekä mielen ja ruumiin muodostumista vuorovaikutussuhteissa erityisesti empatian erilaisten ilmentymien sekä Faunastic tryst teoksessa tehtyjen kuvitteellisten harjoitusten kautta.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Kauri SorvariLaskeutumisia (2019)

  Kauri Sorvari (2019) tutkii soolossaan tanssitaiteilijan eri roolien ottamista, päätöksenteon navigoimista ja neuvottelemista, valintojen kehollista ja sanallista artikuloimista sekä tämän kehystämistä taiteelliseksi prosessiksi. Sorvari ymmärtää omat valintansa – luoda, tuottaa, työstää, esittää ja analysoida sooloaan – poliittisena eleenä, joka luo uudenlaista tanssijan aktiivista ja praktista toimijuutta eikä pelkästään keskustelua tanssija-koreografi positioiden valta-asetelmista.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Arttu PalmioKirjoituksia tanssijan ja taiteilijan identiteeteistä (2014)

  Arttu Palmio (2014) kirjoittaa tanssijan ja taiteilijan identiteetistä hahmottelemalla esiin nykytanssijan roolien ja tehtävien moninaisuutta tanssitaiteen kentällä. Dramaturgisesti taitava teksti johdattaa lukijan kirjoittamisen aloittamisen tyhjästä hetkestä tanssijan ja koreografin sekä tekijöiden ja katsojan välisten suhteiden teoreettiseen tarkasteluun sekä kokemukselliseen konkretiaan.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Viivi NiiniketoMinä rajattuna ja avattuna: Esiintyjän kysymyksiä teos­prosesseissa Titled – Tittelöity ja Human Resources (2015)

  Viivi Niinikedon (2015) opinnäyte kysyy suoraan ”Mitä minuna oleminen on, kun esiinnyn?” Erilaisten rajauksien kautta kysymys etenee syväksi ja laajaksi pohdinnaksi olemisesta, minuudesta sekä esiintyjyydestä. Viivin teksti artikuloituu tarkasti ja hienovaraisesti Timo Klemolan ja Kirsi Monnin filosofisten tekstien avaamisen ja omakohtaisten tanssijan työn kokemusten kautta ehdotukseen aina läsnäolevaksi ’aidoksi minäksi’. Siinä esiintyjä on jatkuvasti eri rooleissa ja kaikki nämä roolit ovat osa esiintyjän ’minua’ – eikä ole vain yhtä ’minua’, vaan me kaikki olemme ’minä’ monella tapaa myös esiintyessä.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Katriina TaviKielen liike: Minuuden kieli ja ruumiillisuus (2017)

  Katriina Tavi (2017) etsii kirjallisessa työssään suhdettaan tekijyyteen – tanssijana, esiintyjänä, taiteilijana ja naisena. Hänen tekstissään asettuvat rinnakkain tutkimuksellinen asiateksti ja Hélène Cixous’n feministisestä kirjoituksesta inspiroitunut fenomenologisen ilmenemisen kieli. ”Tahdon kirjoittaa näkyviin sanat, joita ruumiini kantaa. Sanattomat ajatukset, jotka vaeltelevat kehossani, puristavat selkärangassa. Pakottava tarve kirjoittaa. Kieleni avulla rajaudun, piirryn olevaksi ja esiin tulevaksi”, Katriina toteaa. Sisällöllisesti hänen tekstinsä keskiöön nousevat omien rajojen tunnistamisen tärkeys esiintyjän- ja tanssijantyössä.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Mikko MakkonenPeilissä parrakas perhonen (2015)

  Mikko Makkosen (2015) kirjallisen lopputyön osa ”Human Resources ja reflektio” pohtii myös rajojen tunnistamisen tärkeyttä, mutta miestanssijan näkökulmasta käsin. Hän kuvaa ja reflektoi omia kitkaisia kokemuksiaan siviiliminän ja esiintyjäminän vuoropuhelusta taiteellisessa lopputyössä Human Resources sekä pohtii sukupuolta, toiseuden esittämistä, identiteetin rakentumista ja sen suhdetta esiintyjänä toimimiseen.

  Lue lisää