Suoraan sisältöön
Soile Lahdenperä & Anne Makkonen

Johdanto 2021

Tanssijantaiteen maisteriohjelman ensimmäinen opinnäyteantologia (toim. Tenhula & Makkonen 2018) sisälsi vuosina 2008–2017 valmistuneita kirjallisia opinnäytteitä tai osia niistä. Sen johdannossa hahmoteltiin viime vuosikymmenten aikana tapahtunutta länsimaisen taidetanssin murrosta.

Nyt kolme vuotta myöhemmin olemme koonneet edellisen antologian linjauksia noudattaen antologian toisen osan, joka koostuu vuosina 2017–2020 valmistuneiden maistereiden opinnäytteistä. Koimme tarpeelliseksi näinkin lyhyen ajan jälkeen nostaa esiin joukon seuraavan maisteripolven töitä, sillä opiskelijoiden kyky syventää ja artikuloida tanssijantaiteeseen liittyviä alati laajenevia aihealueita ja kysymyksiä on antoisaa ja arvokasta. Hienoja ja tasokkaita opinnäytteitä olisi ollut enemmänkin mukaan otettavaksi, mutta valitettavasti kirjoittajien määrä rajattiin yhteentoista, kuten antologian edellisessä julkaisussa.

Usein on puhuttu sanallistamisen ja käsitteellistämisen vaikeudesta tanssin ja sen kokemuksen yhteydessä. Valitut otteet opinnäytetöistä todistavat, että monipuolinen, kielellisesti rikas ja omaehtoinen sanallistaminen on mahdollista myös opinnäytteissä.

Maisterin opinnot on nykyään mahdollista suorittaa myös englanniksi ja kirjallisen lopputyön voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Monikielisyys tulee esiin tässä antologiassa – kaksi teksteistä on kirjoitettu englanniksi ja yksi ruotsiksi.

Tanssijantaiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma on kehittynyt viime 5-vuotiskausillaan vahvemmin opiskelijan oman taiteilijaidentiteetin kasvua tukevaan suuntaan. Teorian, kirjoittamisen ja tutkivan liiketyöskentelyn sekä somaattisten menetelmien alueet ovat vahvistuneet opetussuunnitelmassa. Liikkeen filosofian ja taidefilosofian opinnot tarjoavat erilaisia lähtökohtia artikuloida omaa kokemusta ja suhdetta tanssiin ja sen toimintaympäristöihin. Arvostus ja kunnioitus omaa kokemusta kohtaan ruumiillisen ja liikkeellisen työskentelyn pohjana on vahvistunut suhteessa ulkoisen muodon opiskelun painottamiseen. Opiskelijan ajattelun, toimijuuden ja taiteilijuuden kehittäminen ja monipuolistaminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Tällä on pyritty vahvistamaan taiteen kentän haasteissa selviämistä. Tänä päivänä taiteilijoiden on kyettävä entistä itsenäisemmin luomaan ja kehittämään toiminnantapojaan, sillä yhteiskunnan ja taidealan organisaatioiden tarjoamat toimintamahdollisuudet ja resurssit ovat rajalliset.

Työnteon kulttuuri on ollut vahvassa murroksessa koko 2000-luvun. Koronakriisi on entisestään lisännyt uudenlaisten toimintatapojen kehittämisen ja luomisen vaatimuksia. Näin on tapahtunut myös tanssin alalla. Opiskelijat kokevat voimakasta painetta maapallon ympäristön tilasta. Tiedon runsaus ja sen välittämisen nopeus tuovat maailman rankkuudet yhä lähemmäs jokaista meistä. Tämä luo entistä enemmän uupumusta erityisesti nuorille, joiden omat toimintatavat ja valinnat elämässä sekä taiteessa ovat vielä muotoutumassa.

Opinnäytteiden aihepiirit sisältävätkin aikaista enemmän pohdintaa yleisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa olevista aiheista kuten valtasuhteista, ekologisuudesta, hyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta. Taidealan toiminnassa se näyttäytyy entistä enemmän kuuntelevana dialogisuutena sekä moninaisuuden kirjon huomioivina työskentelytapoina.

Tämän antologian tekstit on jaettu samojen teemojen alle kuin ensimmäisessä antologiassa eli tanssin harjoittaminen, minuus ja esittäminen sekä muuttuvat työnkuvat. Opinnäytteiden alkuperäistä sisältöä ja kieltä ei ole editoitu, mutta viitteiden ja lähdeluettelon merkintätapoja on yhdenmukaistettu sekä havaitut virhelyönnit ja kirjoitusvirheet on korjattu sekä pienin osin turhaa toisteisuutta on poistettu.

Kaikki kirjoittajat ovat muotoilleet henkilöesittelynsä itse. Lisäksi heille tarjottiin mahdollisuutta halutessaan kommentoida omaa työtään tai sen herättämiä jälkikaikuja.

Olemme päätyneet jokaisen yhdentoista työn kohdalla julkaisemaan vain tärkeimpinä kokemamme osuudet. Kokonaisuudessaan kirjalliset opinnäyteet pääsee helposti lukemaan pdf muodossa kunkin tekstin lopussa olevista linkeistä Taideyliopiston julkaisuarkistoon.

Antoisia lukuhetkiä!

Helsingissä 10.5.2021, Lahdenperä ja Makkonen